TIedostona

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Automaatio-opiskelijoiden Kilta ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Metropolia ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskelevien opiskelijoiden ammattitaitoa, ammattikuntansa tuntemusta sekä henkistä hyvinvointia. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteistyöhenkeä jäsentensä keskuudessa sekä vaalia koulutushaaran kunniakkaita perinteitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vierailuja teollisuuteen ja kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan sähkö- ja automaatiotekniikan ajankohtaisista asioista. Jäsenkuntansa hyvinvoinnin ja konsensuksen edesauttamiseksi yhdistys järjestää yhteistyössä alan yritysten kanssa rekrytointi-iltoja ja messuvierailuja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää asianmukaisin luvin keräyksiä, arpajaisia, juhla- sekä huvitilaisuuksia
 • suorittaa pienimuotoista talkootyötä
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää- ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä opiskelee sähkö- ja automaatiotekniikkaa Metropolia ammattikorkeakoulussa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenten määrä ei ole rajattu. Kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenyyden hyväksyy yhdistyskokous.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Varsinaisella jäsenellä, kannatus- tai kunniajäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, kannatus- tai kunniajäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kunniajäseniltä ei peritä liittymis- eikä jäsenmaksua. Kannatusjäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää hallitus vuosittain.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan 4-9 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tavittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljäsosa (1/4) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahaston hoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannatanut yli puolet anneuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille kokouskutsulla joka on yhdistyksen ilmoitustaululla.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukseen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on manittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kookuksen määräämällä tavalla. yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jäsenoikeudet

Kaikki yhdistyksen jäsenluetteloon merkityt jäsenet säilyvät yhdistyksen jäseninä, sääntömuutoksesta huolimatta.

 

Vastaa